geboorte van de ijssel

Kort na 700 vestigden zich hier in eerste instantie boeren. Na 800 nam geleidelijk het belang van handel toe en na 850 kwam die handel tot grote bloei. Naast de IJssel boden ook de beken die erin uitmondden, zoals de Schipbeek en Koerhuisbeek, mogelijkheden om handel te drijven. De Schipbeek werd in de late middeleeuwen zelfs door de Deventenaren verlegd, zodat het water van de beek via de stadsgrachten de rivier in stroomde. Zo konden schepen de stad goed bereiken.
In oorlogstijd vormde de IJssel vaak een strategische grens. Dat was al in de Tachtigjarige Oorlog zo.
NBEV de Vikingen kwamen ook via het water.Overstromingen en watersnoden: Al rond 1400 begon men met het aanleggen van dijken.

Bron: CANON

RAPPORT RONDWEG VOORST 600 na Chr.

doorbraak bij voorst
Door een doorbraak in de dekzandruggen bij Zutphen en Doesburg VOORST!!!!!! is pas in een veel latere fase de verbinding van de vallei met de Rijn tot stand gekomen en ontstond de rivier zoals wij die nu kennen. In de 14de eeuw begon men met het bedijken van de IJssel, waardoor de rivierloop een vastere vorm kreeg.
Deventer is ontstaan op een hoogte langs het IJsseldal, bestaande uit dekzand en rivierduinzand, temidden van drassige laagten. Er lagen in dit gebied drie hogere heuvels: de Berg waar later de Bergkerk gebouwd is, de Noordenberg en daartussen het gebied van de Overstraten. De rivier was ter hoogte van de nederzetting gemakkelijk doorwaadbaar. Het is daarom niet verwonderlijk dat juist hier een oude handelsroute de rivier kruiste.